Olemme sitoutuneet rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen

Olemme sitoutuneet rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen

Arla Foods -meijerikonserni nostaa oman toimintansa ilmastotavoitteen 30 prosentista 63 prosenttiin siirtymällä fossiilivapaaseen kuljetuskalustoon, vihreään sähköön ja matalaenergiaratkaisuihin. Science Based Targets -aloite on hyväksynyt uuden tavoitteen ja todennut sen olevan linjassa ilmaston lämpenemisen 1,5 asteessa pitämiseen tarvittavien vähennysten kanssa.

Uusi tavoite on vähentää tuotannon, logistiikan ja energiankäytön päästöjä 63 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2015 lähtötasosta, joten Arla kaksinkertaistaa toimintojensa aiemman 30 prosentin vähennystavoitteensa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Suunnitelmiin kuuluu siirtyminen fossiilivapaita polttoaineita käyttäviin maito- ja jakeluautoihin sekä siirtyminen uusiutuvaan sähköön ja energian käyttöä pienentäviin ratkaisuihin kuten ilmanlämpöpumppuihin ja lämmön talteenottojärjestelmiin tuotantolaitoksilla ja toimistoissa.

 

"Suomessa Arla vähentää arvoketjunsa päästöjä hieman nopeammassa tahdissa kuin koko konserni. Olemme siirtyneet vesivoimalla tuotettuun fossiilittomaan sähköön kaikissa toimipisteissämme kaksi vuotta sitten. Tänä vuonna lisäämme biokaasua hyödyntävien autojemme määrää tuotteiden jakelussa asiakkaille ja maidon keruussa tiloilta. Selvitämme myös erilaisia uusiutuvan energian mahdollisuuksia”, kertoo Saara Azbel, Arla Suomen vastuullisuusjohtaja.

 

Science Based Targets (SBTi) - aloitteen hyväksymä Arlan uusi tavoite vuodelle 2030 on sopusoinnussa tarvittavien scope 1 ja scope 2 -päästövähennysten kanssa, jotta ilmaston lämpeneminen pysyy 1,5 °C:ssa, mikä on Pariisin sopimuksen kunnianhimoisin tavoite. Arla kuuluu ensimmäisiin 61:een elintarvikkeita maailmanlaajuisesti jalostaviin yrityksiin, joilla on SBTi:n hyväksymä 1,5 °C:n tavoite.

 

"Olemme erittäin tyytyväisiä, että Science Based Target Initiative on katsonut tavoitteemme sen mukaiseksi, mitä uusin tiede sanoo olevan tarpeen Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Maitotuotteita nautitaan laajalti kaikkialla maailmassa, ja kysyntä jatkaa kasvuaan, ei vähiten sen korkean proteiini- ja kalsiumpitoisuuden, monipuolisuuden ja kohtuuhintaisuuden vuoksi. Meillä on yhdessä maidontuottajien kanssa valtava halu johtaa toimialamme hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, jotta ihmiset voivat edelleen luottaa maitotuotteisiin ja nauttia niistä", Arla Foodsin konsernijohtaja Peder Tuborgh sanoo.

 

Scope 3 - tavoitteet lasketaan uudelleen vuonna 2022

Arlan nykyinen 30 prosentin tavoite maitotilat kattavassa scope 3:ssa täyttää edelleen SBTi:n kunnianhimoisten arvoketjutavoitteiden kriteerit nykyisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

SBTi:n odotetaan julkaisevan vuonna 2022 metsä- ja maataloudelle uuden toimialaohjeistuksen, joka sisältää yksityiskohtaisemmat vaatimukset tieteeseen perustuvien tavoitteiden asettamisesta kuin mitä toimialan yrityksille nyt on tarjolla.

 

"Arla Foodsilla tavoitteenamme on olla linjassa 1,5°C:n tavoitteen kanssa arvoketjumme kaikissa kolmessa luokassa. Siksi tarkistamme SBTi:n uuden toimialaohjeistuksen sen julkistamisen jälkeen nähdäksemme tarvitaanko nykyisiin suunnitelmiimme muutoksia", toteaa Saara Azbel.

 

Merkittäviä investointeja vastuullisuustoimiin 

Arla Foods panostaa voimakkaasti vastuullisuustoimiin koko arvoketjussaan osana konsernin uutta Future26-strategiaa. Arla on valmis kasvattamaan kokonaisinvestointejaan 40 prosentilla yli 4 miljardiin euroon, ja vastuullisuus on keskeinen investointialue.

Yhtiön investointien lisäksi Arlan maidontuottajat ovat vahvasti sitoutuneet ilmastotoimiin. Arla Foods on toteuttanut hiilijalanjälkilaskelmat kaikkiaan lähes 8 000 maitotilalla nopeuttaakseen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tilatasolla.

 

"Suomessa laskimme viime vuonna hiilijalanjäljen kaikilla 447:llä yrityksellemme maitoa tuottavalla tilalla. Suomalaisten maidontuottajien vahvasta halusta olla mukana ilmastotyössä kertoo se, että maidontuottajat ovat sitoutuneet alentamaan laskennan tuloksena saatua tilojen keskimääräistä hiilijalanjälkeä (1,03 kg CO2e maitokiloa kohden) 30 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tarkka tilakohtainen päästölaskelma auttaa maidontuottajaa valitsemaan omalle tilalleen parhaiten soveltuvat toimenpiteet", Saara Azbel kertoo.

 

Arla Foods -konsernin ilmastotavoitteet, lähtötasona vuosi 2015:

 • 63 prosentin absoluuttinen hiilidioksidipäästöjen vähennys scope 1:ssä ja 2:ssa vuoteen 2030 mennessä (2020: 24 %)

 • 30 prosentin vähennys standardoitua raakamaito- ja heratonnia kohti vuoteen 2030 mennessä (2020: 7 %)

 • 100-prosenttisesti kierrätettävät pakkaukset Arlan omissa merkeissä vuoteen 2025 mennessä (2020: noin 85 %)

 • 0 prosenttia neitseellistä fossiilipohjaista muovia Arlan omissa merkeissä vuoteen 2030 mennessä (2020: noin 85 %)

 • Vähennetään ruokahävikkiä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä (2020: 24 %)

 • Hiilineutraali kaikissa päästöluokissa (scope 1, 2 ja 3) vuoteen 2050 mennessä. Suomessa Arlan tavoitteena on olla hiilineutraali ennen konsernin asettamaa määräaikaa.

 

Tieteeseen perustuvat tavoitteet:

 • Tieteeseen perustuva kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite on sopusoinnussa vähennyksiin, jotka vaaditaan lämpenemisen pitämiseksi 1,5 °C:ssa, joka on Pariisin sopimuksen kunnianhimoisin tavoite. Se heijastaa sitä, mitä uusimman tieteen mukaan tarvitaan ilmastonmuutoksen haitallisimpien vaikutusten ehkäisemiseksi.

 • SBTi:n syyskuussa 2019 hyväksymä Arlan alkuperäinen sitoumus oli 2,0 asteen mukainen. Tavoitteena oli 30 prosentin vähennys vuodesta 2015 vuoteen 2030 scope 1 ja 2 -päästöjen osalta absoluuttisesti laskettuna ja ilmaistuna päästöinä maito- ja heratonnia kohden scope 3:n osalta.

 • Arla nostaa nyt tavoitteitaan täyttääkseen 1,5 °C:n sitoumuksen nostamalla scope 1 ja 2 -tavoitteet 63 prosenttiin. Tämä suunnitelma on validoitu SBTi Criteria V4.2 -kriteerien mukaisesti ja SBTi on hyväksynyt sen joulukuussa 2021.

 • 30 prosentin tavoite scope 3:ssa säilyy, koska tämä tavoite täyttää SBTi:n kriteerit kunnianhimoisille arvoketjutavoitteille, mikä tarkoittaa, että ne ovat nykyisten parhaiden käytäntöjen mukaisia.

 • SBTi on CDP:n, YK:n Global Compactin, World Resources Instituten (WRI) ja World Wide Fund for Naturen (WWF) yhteenliittymä.

 

Arlan kolme päästöluokkaa GHG-protokollan määritelmän perusteella:

 • Scope 1 -päästöt liittyvät suoraan hallinnassamme oleviin toimiin. Niihin kuuluvat kuljetukset Arlan ajoneuvoilla sekä Arlan tuotantolaitosten päästöt.

 • Scope 2 -päästöt ovat välillisiä päästöjä, jotka aiheutuvat Arlan ostamasta energiasta, kuten sähköstä, höyrystä, lämmityksestä tai jäähdytyksestä.

 • Scope 3 -päästöt ovat peräisin ostetuista tavaroista ja palveluista (esim. raakamaito ja pakkausmateriaalit), polttoaineiden kaivuusta ja tuotannosta, ulkoisista kuljetuksista ja jätteiden käsittelystä toimipaikoillamme.